کاغذها را می توان بر اساس محل تولید یا سازنده، جنس و ویژگی های فیزیکی و تغییرات کاربر، به سه گروه متفاوت دسته بندی کرد.

سازنده یا محل تولید کاغذ، علاوه بر آن که کاغذ را از جنبه ظاهری یا خصوصیات ویژه ای از دیگر کاغذها متمایز می سازد، صفتی برای تشخیص کاغذ می شود که سازنده یا محل ساخت آن را مشخص می کند، کاغذهایی مانند: کاغذ بلاپوریpapier balapuri /، کاغذ حبشی /papier d'Abyssini، کاغذ دکنی/ papier du Deccan ، کاغذ دمشقی/ papier de Damas، کاغذ سمرقندی/ papier de Samarkande ، کاغذ کشمیری/ papier de Cachmire ، کاغذ قاسم بیگی/papier Qasem beygi، کاغذ رباکاری/ papier Ruba-kari ، کاغذ شربتی/ papier Sharbati، کاغذ فرنگی/ papier européen.

 گروه دیگر کاغذهایی هستند که نام آنها از مواد سازنده یا ویژگی فیزیکی موجود در آنها اخذ شده است، کاغذهایی مانند کاغذ کنفی/ papier de chanvre ، کاغذ ابریشمی/ papier de soie، کاغذ ته نقش دار/ papier filigranée، چربه/ papier (trés) fin، کاغذ با دوام/ papier permanent

 و سرانجام کاغذهایی که با توجه به کاربردشان در یک گروه قرار می گیرند: کاغذ زرافشان/ papier à semis d'or ، کاغذ عکس/ papier au pochoir ، کاغذ چسبانده/ papier collées، کاغذ رنگی/ papier coloré، کاغذ رنگه(الوان)/papier teinté ، کاغذ رنگه خوش قلم، کاغذ رنگه صیقلی/papier teinté à surface lustre، کاغذ زینتی/ papier décoré، کاغذ قطاعی/ papier découpé، کاغذ روغنی (لیق)/ papier huilé، کاغذ ابری (کاغذ ابر و باد)/ papier marbré و کاغذ سوزن زده (کاغذ گرده، کاغذ تصویر) / papier poncif .