تزئینات به کار رفته در جلد های سوخت ، تذهیب ، اسلیمی و مخصوصا تشعیر در قلمدان ، سر ترنج و لچکی بوده است .در جلد سوخت هیچ قسمت خالی وجود نداشته و تمام قسمتهای جلد با طرح های اسلیمی پر می شده است .

·        نقشها و تزئینهای روی جلد سوخت  

ترنج :

ü     صورت مدور یا بیضی شکلی است که جلد سازان درون آن را با نقوش اسلیمی ، ختایی ، بترمه ، گل و برگ ، گل و مرغ ، یا تصویر حیوانات مزین می سازد . این فن از قرن سوم ه.ق. در وسط جلدهای چرمی به صورت دایره ، یا بیضی به کار می رود .

سرترنج:

ü     لوزیهای کنگره دار کوچکی است که در قسمت بالا و پایین ترنج و متصل به آن کشیده می شود . گاهی نام صحاف یا کتاب را در داخل آن می نگارند و گاهی با نقوش مختلف می آرایند .

لچکی:

ü     تصویری است سه ضلعی که جلدسازان آن را در چهار گوشه جلدهای ضربی یا سوخت قرار می دهند .ولی مذهبان لچکی را در چهار گوشه برخی از صفحات کتاب ترسیم می نمایند .

کتیبه:

ü     چهار گوشه مستطیلی است که دو طرف آن با نیم دایره و ربع دایره های کوچک آراسته شده است . از این شکل در حاشیه های چهار طرف جلد نزدیک به لبه ها برای جلدهای قرآن مجید ، کتب ادعیه و دیوانهای شعر استفاده کرده اند و گاهی به مناسبت با موضوع با موضوع کتاب ، آیات و احادیث و اشعاری در داخل کتیبه خوشنویسی شده است .

اسلیمی:

ü     یا اسلامی به نقوش و گره بندی های گفته می شود مشتمل بر پیچ و خمهای متعدد همچون گیاه پیچان که ساقه ، جوانه ، برگ و گل و شاخه های آن بهم آمیخته باشد .

ختایی:

ü    مانند اسلیمی گیاهی است که مذهب و نقاش آن را به صورت گل گسترده می آراید . نقوش ختایی روی جلدهای ضربی ، سوخت ، معرق ، ترنج و موارد دیگر دیده می شود.

بترمه:

نقش بترمه در ایران از دوران تیموریان به بعد در نقاشی و جلد به کار رفته است